beginpagina

Nederlands Sceptisch Centrum

Wees Wakker en Vecht Terug

 

 

 

-  voedselkwaliteit

-  Europese Unie

-  Psychofarmaca

Het IG-Farben Kartel

-  Wall Street en WO2

ADHD kritiek

- Foute Wetenschap

 

MIND CONTROL in Oost en West
Onbekende aspecten van een controversieel onderwerp;
 

 

Over dogma's, vernieuwingen en belangenconflicten

Galileo Galilei, de Italiaanse natuurkundige, astronoom en filosoof verdedigde het idee van het heliocentrische zonnestelsel, waarbij niet de aarde maar de zon als centrum van het zonnestelsel gezien werd. Dit werd als ketterij gezien en hij moest in 1632 verschijnen voor de kerkelijke rechtbank in Rome.

 

 

Galileo Galilei

 

De ziekte scheurbuik kostte tussen de 16de tot de 18de  eeuw tienduizenden zeelieden het leven. Totdat de Schotse natuurkundige James Lind met een eenvoudig experiment bewees dat bloedingen en doodbloeden kon worden voorkomen door de zeelieden voldoende limoen- en citroensap (vitamine C bevattend) te geven. De Britse Admiraliteit heeft daarna door vast houden aan oude dogma’s nog 40 jaar lang het brede gebruik van limoenen op zeeschepen tegengewerkt, ten koste van nog eens duizenden levens.

 

Edward Jenner was een Engelse arts die het pokkenvaccin ontwikkelde. Toen hij dit bekendmaakte werd het echter niet meteen met beide handen aangegrepen als bruikbare therapie. Artsen die geld verdienden met andere praktijken om mensen tegen pokken te beschermen hadden er geen belang bij dat Jenner slaagde. De tegenstand ging zelfs zo ver dat er spotprenten verschenen van mensen die door de vaccinatie koeienkoppen kregen.

 

Men zou verwachten dat de hedendaagse wetenschappelijke procedure afgerekend zou hebben met dergelijk irrationeel gedrag van beroepsgroepen en van de samenleving. Dit is helaas niet altijd het geval. Op deze pagina geven we een voorbeeld uit de recente geschiedenis dat naadloos past in het bovengenoemde rijtje gebeurtenissen.

 

 

Walter Bowart
Walter Bowart (1939 – 2007) was publicist, onderzoeksreporter en een opinieleider in de underground cultuur van de VS in de zestiger jaren. De zoektocht die hij in de zeventiger jaren ondernam naar documenten op het gebied van mind control die vrijgegeven waren onder de Freedom of Information Act bleek in de praktijk op zodanige obstakels te stuiten dat hij privékapitaal moest inzetten om informatie uit de overheidsarchieven te verkrijgen.
In 1978 verscheen hierover van zijn hand het boek Operation Mind Control.


Bowart schetst een omvangrijke onderneming die geleid heeft tot ver ontwikkelde mind control technieken en geprogrammeerde moordenaars.
In hoofdstuk 5 noemt Bowart hoe “een voormalig marineofficier” al in 1951 een geheim ontdekte van bepaalde militaire organisaties en geheime diensten. De ex-marineman noemt het pijn-drug-hypnose en noemt het “(...) een smerig oorlogswapen dat wel eens veel bruikbaarder kan zijn om een samenleving te veroveren dan de atoombom. (...) Het gebruik van deze vorm van spionagewerk is tegenwoordig zo wijdverbreid, dat de mensen zich hier al veel eerder zorgen over hadden moeten maken.
 

Cover van Operation mind Control


Pijn-drug hypnose.
Tussen 1930 en 1950 ontwikkelde de Amerikaanse avonturier, onderzoeker en schrijver L.R. Hubbard een therapie om mentale blokkades en psychosomatische klachten weg te werken. Hij komt op het spoor van zijn therapie door enige overeenkomst te zien tussen de effecten van post-hypnotische suggestie enerzijds en neurotisch/dwangmatige handelingen anderzijds. Die effecten zouden veroorzaakt zijn door voorvallen die plaatsgevonden hebben in het verleden van het individu en die in een tot dan toe onontdekt deel van het verstand sluimeren tot ze vroeg of laat aangeschakeld worden door een “trigger” in de omgeving in het heden. Hij publiceert in 1950 zijn technieken in het boek Dianetics. Rond Dianetics ontstaat een snel groeiende groep beoefenaars.

 

Bekendmaking van de de dianetische techniek, 1950.

Spontaan ontstonden locale dianeticsgroepen


In het vervolg op het boek Dianetics, Science of Survival, dat in 1951 verscheen, werd dieper ingegaan op resultaten van toepassing van de techniek. Het is in Science of Survival dat Hubbard meldt in Dianetics-sessies gevallen tegen te komen van mensen bij wie geforceerd ideeën zijn opgedrongen, zonder dat het slachtoffer zich daar iets van herinnert. Hij noemt het pijn-drugs-hypnose en de hierboven vermelde tekst over de “ex- marineman“ van auteur Bowart verwijst naar de betreffende passage in Science of Survival. Hubbard openbaarde daarmee in 1951 een in die tijd zorgvuldig geheim gehouden project van de luchtmacht en de CIA en haalde zich daarmee grote moeilijkheden op de hals.


Handboek Psychopolitiek
Rond 1955 doken in het westen versies op van een communistisch handboekje, dat een samenvatting leek te zijn van handleidingen die binnen de communistische wereld werden gebruikt. Er werd een strategie in uiteengezet om de wereld in een toestand van chaos te brengen zodat die daarmee zou openstaan voor een gemakkelijke verovering door het communisme.

Het boekje wordt wel aangeduid als The Brainwashing Manual, en is in bepaalde kringen bekend geworden onder de Engelse titel Brain-Washing: A Synthesis of the Russian Textbook of Psychopolitics. Het bestaan van het handboekje is in de VS zowel bekendgemaakt door de controversi
ële Kenneth Goff, als door de Church of Scientology.
 

 


Aan het handboek is een voorwoord toegevoegd dat wordt toegeschreven aan het hoofd van de interne veiligheidsdienst van de Sovjet Unie Lavrenti Beria, een kille partijman, aartsmanipulator en zodanig sexueel wellustig dat Stalin zijn dochter voor hem waarschuwde.

Als algemeen doel van psychopolitiek wordt aangeduid:
Het produceren van maximale chaos in de cultuur van de vijand is de eerste en de meest belangrijke stap. (...) Uiteindelijk kan slechts het communisme de problemen van de massa oplossen.

Vervolgens wordt uit de doeken gedaan hoe de massa stapsgewijs onder controle gebracht kan worden door de mens te zien als “bestuurlijk en economisch organisme”. Het boekje ademt de sfeer van een hard en koud politiek systeem om de bevolking van een land door repressie tot gehoorzaamheid te dwingen en enige overeenkomst met 1984 van Orwell dringt zich bij het lezen van de tekst onwillekeurig aan de lezer op.

In het hoofdstuk DE ANATOMIE VAN DE STIMULUS - RESPONS MECHANISMEN VAN DE MENS meldt het handboek:
…de mens wordt gemakkelijk hanteerbaar door een stimulus respons mechanisme…. Het is slechts nodig om (…) een stimulus te reactiveren in het mentale gebied om een respons te krijgen, elke keer dat een externe bron het tot leven brengt.”
Het wordt gepresenteerd als een techniek, waarbij via een behandeling waar pijn, drugs en post-hypnotische suggestdtie aan te pas komen.

In het handboek Psychopolitiek komt in het hoofdstuk DE ORGANISATIE VAN CAMPAGNES VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID een in dit verband interessante passage voor: (onderstreping toegevoegd)
“Geestelijke gezondheidsorganisaties moeten zorgvuldig hun gelederen zuiveren van iedereen die werkelijk bekwaam is in geestelijke gezondheidsbehandelingen. Dus moeten uitgesloten worden; priesters, predikanten, goed opgeleide psychoanalytici, goede hypnotiseurs en Dianetici. (...).
Deze personen moeten belasterd worden en uitgesloten als zijnde “ongetraind”, “niet vakkundig”, “kwakzalvers” en “bedriegers”
.”

Curieus is dat zowel in de door Goff als in de door Scientology verspreide versies van het communistisch handboek, Dianetics, naast Christian Science, als een bedreiging wordt beschouwd voor de psychopolitiek-doctrine om controle over de massa te verkrijgen.
 Dianetics foundation
Hubbard startte met gelijkgezinden de Dianetics Foundation, waarbij het postulaat van het bestaan van een van materie onafhankelijke levenskracht een centrale rol speelde en door middel van praktijkonderzoek verder werd ontwikkeld. De Dianetics gemeenschap betrad door dit soort aspecten het filosofisch/religieuze gebied en in 1953 werd in de VS de Church of Scientology opgericht.

 

Hubbard nam contact op met de American Medical Association (AMA) en de American Psychological Association (APA) met de - naar later bleek nogal naïeve - vraag om zijn technieken te onderzoeken. Deze organisaties gingen niet op zijn verzoek in, maar reageerden door Dianetics en Hubbard aan te vallen. Het leidde uiteindelijk in 1963 zelfs tot een inval in de Scientology Church van Washington, geïnstigeerd door de Food and Drug Administration (FDA), een inval die later als onwettig werd verklaard.

 


Botsende inzichten
Waar de oorspronkelijke dianetische techniek nog op sommige punten parallel ging aan psychoanalytische handelwijzen, gingen Hubbards ideeën enerzijds en die van de biologische psychiatrie anderzijds, in tegengestelde richtingen uit elkaar.
Waar in de (huidige) biologische psychiatrie de oplossing voor problemen wordt gezocht tot op microniveau in de hersenen, vaak met psychofarmaca of met middelen als de elektroshock, wordt deze aanpak onder scientologen aangeduid als bedrog en marteling, leidend tot daling van het bewustzijn en tot een beperking van spiritualiteit. De laatste decennia wordt daarbij de schadelijke invloed van de farmaceutische industrie op theorievorming van de menswetenschappen benadrukt. De binnen de hoofdstroom van de psychiatrie populaire therapie met psychotrope middelen wordt als desastreus beschouwd.

Het standpunt van Scientologen en van de antipsychiatriebeweging in de zeventiger jaren ging op dit gebied parallel en in 1969 werd de Citizen Commission on Human Rights, CCHR, opgericht als initiatief van Scientologen en van “antipsychiater” en hoogleraar psychiatrie Thomas Szasz. Tot de groep psychiaters en psychologen die tot de vroege critici van Scientology en Dianetics gerekend kunnen worden (Dr. Winfred Overholzer, Dr. Louis J. West) behoorden ook psychiaters die deelnamen aan door de overheid gefinancierde mind control experimenten.
 

Dr. Thomas Szasz, vaak geciteerde "antipsychiater".

Mede-oprichter van de Citizen Commission on Human Rights.

Szasz heeft verder geen relatie met de Scientology organisatie.
 


Freedom Magazine
De Scientology organisatie doet geen moeite om bij overheden in het gevlei te komen. Dit wordt geïllustreerd door artikelen in het tijdschrift Freedom Magazine dat de organisatie sinds 1968 uitbrengt. De CIA, de APA, enkele grote banken, de Rockefellers, de FDA, zijn een greep uit een reeks organisaties en personen die gedurende het bestaan van het blad onder vuur werden genomen.
Enkele voorbeelden van door Freedom Magazine behandelde onderwerpen:

Gedragsaanpassing.
Ewen Cameron was president van de American Psychiatric Association en van World Psychiatric Association en was betrokken bij de toepassing van Deep Sleep therapie in Canada, waarbij mensen tot 60 dagen lang met drugs bewusteloos werden gehouden en daarbij elektroshocks kregen toegediend.
Jaren na zijn dood in 1967 kwam boven water dat zijn experimenten met drugs (inclusief LSD) en ECT mede gesteund werden door de CIA en met fondsen van de Rockefeller Foundation. Cameron’s ex-patienten die juridische stappen tegen hem ondernamen noemden Cameron’s behandeling “torture, plain and simple”.
Psychiater Louis West deed volgens de New York Times research voor de CIA met LSD en andere drugs. Dr. West wordt in Bowarts boek Operation Mind Control aangeduid als “perhaps the chief advocate of mind control today ..”.
West ontving voor zijn “research” tientallen miljoenen van de overheid van de VS.
De Australische psychiater Harry Bailey zette de Deep Sleep therapie van Cameron voort. Toen de Australische vestiging van de door Scientology gemotiveerde CCHR organisatie zijn activiteiten aan het licht bracht, pleegde hij zelfmoord. Bailey’s “therapie” had 18 doden tot gevolg.
 


Siberia Bill
Tot tientallen jaren nadat Alaska in 1867 van Rusland was gekocht leefde in de VS het idee dat Alaska een groot, maar tamelijk nutteloos stuk land was. Dat veranderde in de eerste helft van de vorige eeuw, toen de rijkdom aan delfstoffen en energiebronnen aangetoond werd. Rond 1950 was er een race tussen oliemaatschappijen, met Standard Oil van de Rockefeller familie voorop, om de olievoorraden te ontginnen. Een van de problemen betrof de claims op grote delen van het gebied door oorspronkelijke bewoners, waaronder eskimo’s. Een mogelijke oplossing werd voorgesteld door Alaska’s gouverneur Frank Heintzelman, samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de VS, om de rechten van de oorspronkelijke bewoners te neutraliseren. Parallel daaraan werd een wet door het congres geloodst, onder het hoofdstuk “Care and treatment of the mentally ill (...)”, waarbij Nelson A. Rockefeller betrokken was. De bedoeling was om 200.000 hectare van het barre landschap ter beschikking te stellen voor de “mentally ill” en Heintzelman zou ruime bevoegdheden krijgen om inwoners in de kampementen onder te brengen. In geval van “emergency” zelfs zonder bemoeienis van een arts. Vanwege de overeenkomsten met de door de Sovjet-Russen gebruikte verbanningsoorden in Siberië raakten kritische groepen in de VS gealarmeerd, waaronder de jonge Scientology organisatie. De wet die inmiddels de bijnaam Siberia Bill had gekregen werd door toedoen van met name Nelson Rockefeller, geaccepteerd in 1956, maar onder druk van belangengroepen werden alle secties die te maken hadden met een gedwongen opnamemogelijkheid geschrapt.

Duitsland
In 1929 sloot Rockefellers Standard Oil een overeenkomst met het Duitse chemie concern I.G. Farben voor de productie van synthetisch rubber, een kartel dat intact bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog. I.G. Farben gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeiders van concentratiekamp Monowitz. Het was ook I.G. Farben dat het dodelijke gas Zyclon B fabriceerde voor de Duitse concentratiekampen. De Rockefeller Foundation financierde ook genetisch onderzoek op het Kaiser Wilhelm Instituut in München, onder Prof. Ernst Rudin, die een der architecten zou worden van Hitlers rassenzuiverheidsprojecten van de dertiger jaren. Dit leidde uiteindelijk tot gedwongen sterilisatie, en grootschalige moord op geestelijk gestoorden en leden van “mindere rassen”, waar Rudin volledig van op de hoogte was.

Zuid Afrikaanse werkkampen
Vanaf 1945 werd in Zuid-Afrika onder aanname van het apartheidsbeleid een formele scheiding van rassen gerealiseerd, waarbij aan zwarte Zuid-Afrikanen de zgn. Thuislanden werden toegewezen. Sommige wettelijke regels deden denken aan de oorspronkelijke Siberia Bill, in zoverre het ging om de mogelijkheid om mensen na toepassing van een beperkte wettelijk formaliteit op speciale locaties onder te brengen.
Rond het midden van de zeventiger jaren publiceerde Freedom Magazine hoe op deze manier 11000 zwarte patienten vastzaten in kampen, aan het bestaan waarvan zo min mogelijk ruchtbaarheid werd gegeven. De beschrijving van de kampen duidde op een vrijwel totaal gebrek aan comfort en hygiëne. Medische zorg was zeer schaars, maar psychiatrische medicatie was in overvloed beschikbaar teneinde beter controle te kunnen uitoefenen. Elektroshock werd toegepast en het aantal sterfgevallen was hoog.

Na het exposé in Freedom Magazine volgden overheidsmaatregelen. Een onderzoeksdelegatie van de APA (American Psychiatric Association) meldde uiteindelijk, drie jaar na de publicatie van de misstanden,  dat de toestanden in de kampen abominabel waren en dat de kampen gebruikt werden voor politieke doeleinden. Freedom Magazine probeerde overeenkomsten aan te tonen tussen de poging voor een Siberia-USA, de Duitse en de Zuid Afrikaanse kampen en noemt daarbij het inschakelen van de overheid en de betrokkenheid van de Rockfeller familie.

In die tijd is geprobeerd om de Scientology Church in Zuid Afrika via acties van het beruchte Zuid Afrikaanse Bureau of State Security het zwijgen op te leggen.
 


De CIA onder vuur.
Het vanuit de Scientology organisatie gemotiveerde blad Freedom Magazine gaf publicist Fletcher Prouty ruim baan voor een reeks artikelen over de geheime oorlogen van de Inlichtingendienst CIA. Prouty (1917-2001) was kolonel in de US Air Force en was 9 jaar werkzaam op het Pentagon, was betrokken bij contacten met de CIA en was aanwezig bij besprekingen over het MKULTRA mind control project. Prouty gaf in een 19-delige serie artikelen zijn mening over de aanloop naar de Vietnam oorlog en de rol van de CIA daarbij. Hij had een uitgesproken mening over de moord op Kennedy, die ook via Freedom Magazine werd gepubliceerd; Prouty was onder andere adviseur van de film JFK van Oliver Stone over dit onderwerp.
 

Col. Fletcher Prouty


Freedom Magazine over MK-ULTRA, biologische en chemische oorlogsvoering
Medewerkers van Freedom Magazine deden onderzoek door nauwgezet en uitvoerig gebruik te maken van door de Freedom of Information Act (FOIA) vrijgekomen documenten en door het interviewen van ooggetuigen. Niet zelden kwam daarbij informatie boven water die niet door andere bronnen was blootgelegd, zoals na het uitpluizen van zwaar gecensureerde financiële verslagen van geheime experimenten met codenamen als MK-DELTA, MK-NAOMI, MK-SEARCH en MK-ULTRA.

 

Een aan Scientology gelieerde werkgroep

onthulde mind control experimenten.


Het geheime mind control programma MK-ULTRA startte in 1953 onder CIA directeur Allan Dulles, op voorstel van Richard Helms, die later CIA directeur zou worden. Het project, waaronder ca. 140 subprojecten resorteerden, liep ca. 20 jaar en werd aangestuurd door Technical Service Staff, waarvan Dr. Sidney Gottlieb het hoofd was.
De Washington Post schreef op 11 maart 1980 dat de activiteiten van Freedom Magazine grootschalige productie had blootgelegd van ziekteveroorzakende biologische middelen en dat Amerikaanse burgers zonder hun medeweten als testobject waren gebruikt.
Freedom onthulde het bestaan van studies over de verspreiding van biologische en chemische strijdmiddelen en feitelijke tests onder de nietsvermoedende bevolking in de New Yorkse subway in 1956, door de CIA.
Van Gottlieb wordt gemeld dat hij persoonlijk heimelijk LSD toediende aan onderzoeker Frank Olson, wiens persoonlijkheid daardoor veranderde; hij ging uiteindelijk in de nabijheid van een CIA man op 10-hoog door een raam en viel dood. Over de Frank Olson zaak is later een TV documentaire gemaakt die ook in Nederland is uitgezonden.
 

Een onder de Freedom of Information Act vrijgekomen ducument, gepubliceerd door Freedom.

 


Scientology en Big Pharma.
De door Scientology gemotiveerde CCHR organisatie benadrukt al decennia lang het bestaan van gevaarlijke bijwerkingen van psychofarmaca en is daarbij in botsing gekomen met de Amerikaanse autoriteit voor voedsel en medicijnen, FDA, met diverse psychiatrische instellingen en top-psychiaters, met farmaceutische industrieën en daarvan met name de multinational Eli Lilly. Zo heeft CCHR vanaf de tachtiger jaren acties gevoerd vanwege bijwerkingen van het antidepressivum Prozac van farmaceut Lilly. CCHR probeert ook al sinds die tijd het verband tussen schietpartijen en andere uitbarstingen van grof geweld en het gebruik van psychotrope middelen publiekelijk bekend te maken. De nationale autoriteit voor toelating van geneesmiddelen in de VS, FDA, wordt door CCHR er van beschuldigd met de farmaceutische industrie en met de psychiatrie onder één hoedje te spelen. Dichter bij huis is de Nederlandse vestiging van CCHR, stichting NCRM, al sinds 2006 bezig met een juridische procedure tegen Lilly om geheim gehouden testgegevens van het ADHD medicijn Strattera boven water te krijgen.
De Scientology organisatie voert aan dat de farmaceutische industrie, en met name fabrikant Eli Lilly and Company baat heeft bij een slecht imago van Scientology.


Er zijn in Nederland aanwijzingen dat een werkelijk bestaande of een fictieve connectie met Scientology wordt gebruikt om mensen in diskrediet te brengen. De zaak van Van Meerendonk is daarvan een voorbeeld. Frank van Meerendonk kreeg op een zeker moment Prozac voorgeschreven en kreeg last van ernstige bijverschijnselen. Eind 1997 zou hij optreden als getuige-deskundige bij de rechtbank in Zwolle in een zaak waarbij een man terecht stond voor het doden van zijn moeder. De man schreef zijn daad toe aan het slikken van Prozac. Kort voor de zitting ontvingen Nederlandse kranten een brief van fabrikant Lilly waarin stond dat de Prozac Survivers Support Group, waaraan Van Meerendonk was gelieerd, een pseudoniem was van de Scientology Kerk. Van Meerendonk, die eerder verklaard had nooit verbonden te zijn geweest met Scientology, zag dit als een smaadcampagne en heeft tegen deze verklaring een kort geding gevoerd.


Samenvatting
Is het mogelijk dat er een verband bestaat tussen het karakter van de publiciteit rond Scientology en de dreiging die de Scientology organisatie betekent voor bepaalde invloedrijke gevestigde belangen en onoorbare activiteiten van geheime diensten?

In een document over het “Anti-Cult Terrorism via the Internet”, gepubliceerd op de jaarlijkse conferentie van de associatie voor de sociologie van religies, van 1999, meldt Dr M. Introvigne hoe “officiële rapporteurs van intolerantie (jegens nieuwe religies – red.) door de Franse delegatie onterecht beschuldigd worden Scientoloog te zijn". In de voetnoot stelt hij dat de Franse veiligheidsdiensten de strijd tegen “cults” als topprioriteit beschouwen. Hij vraagt zich daarbij af of die diensten alleen maar informatie van het internet halen of dat ze misschien ook “actief aan de verspreiding  bijdragen " (verspreiding van gefabriceerde informatie- red.).

 

O.G. Kruijt

oOo

 

 

Referenties.
1. Bowart, Operation Mind Control, 1978
2. Hubbard, Science of Survival, 1951
Lewis, Scientology, (een verzameling van vooral sociologische studies) Oxford University press, 2009
3. http://www.alor.org/Library/BrainWashing.htm
http://www.cesnur.org/2005/brainwash_13.htm
4. http://www.scientologymyths.info/psychiatry/
5. Freedom Magazine volume 20 nr 2,
6. Freedom april 1986
7. http://30th.freedommag.org/page43.htm
http://www.freedommag.org/english/vol28I1/maintain.htm
http://www.freedommag.org/english/vol28I1/maintain.htm
8. Diverse artikelen in Freedom magazine
http://30th.freedommag.org/page29.htm
9. http://30th.freedommag.org/page17.htm
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA , gezien in 2010